Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Peter Annet (1693-1769)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Anonymous/Pseud. Arminian (c.1600-1650)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
NotesUsers are encouraged to leave a comment in case of the identification of an anonymous or pseudonymous work
Primary Sources (16 titles, 18 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-18
Corte verclaringhe, vande vyf artyckelen, daer over tusschen de Remonstranten, ende Contra-Remonstranten, ghedisputeert wort (1619)
GB 
Een Gouden Tafereel, ofte een schoon uytnement Ja: bysonder register getrocken so uyt de Haechsche ende Delfsche schriftelijcke conferentien, als oock uyt andere schriften van de voorstaenders van Arminius [...]. (1614)
GB 
Gal-braecke, te weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie, aen den persoon van Vincent van Drielenburgh (1617) / added author(s): Reinier Telle
GB 
Grovvvel der vervvoestinghe staende in de heylighe plaetse: dat is, Claer ende waerachtich verhael vande voornaemste mis-handelinghen, onbillijcke procedueren ende nulliteyten des nationalen synodi, ghehouden binnen Dordrecht, inde jaren 1618 ende 1619
1622GB 
Enkhuizen, 1622GB 
Nootwendigh historisch Verhael van allen Swaricheyden. verschillen ende Proceduren, soo wel in Kercklijcken als Politijcken saken etlijcke Jaren herwaerts binnen der Stadt Alckmaer voorghevallen. Wtghegheven by Burgmeesteren, Vroetschappen, ende Kerckenraedt, der voorsz Stede ... teghens het ... (1611)
GB 
Of Godt in sijn predestineren, verkiesen ende verwerpen siet op des menschen doen, dan niet: Ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes (1611)
GB 
Oprecht ende Claer Bericht waer in cortelijck teghens een ander ghestelt is: I. Wat die predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedensdaechsche verschillen, over t' stuck van die Praedestinatie [...] gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, als onwaerheijden ende niuwicheijden ... (Kampen : Pieter Hendricksz van Wijringen, 1617)
GB 
Oprecht Verhael van het geen den XXVII. ende XXVIII. Junij tusschen de Heeren van Sommelsdyck ende Vander Myle is gepasseert (1618) / added author(s): Anonymous/Pseud. Reformed
GB 
Quel-Geest, vervaetende ettelijcke Vragen aen de Contra-Remonstranten, van de Praedestinatie der onmondige kinderen, in haere kindsheyt stervende (1618)
GB 
Reys-praatgen tusschen Vrederijck Harmensz ende Warren-aart Gommertz
1612GB 
Van de predestinatie, of Godt yemandt verblindt, verwerpt, ende verhardt onveroorsaackt door desselvens quaatheydt. Vijfde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes (1611)
GB 
Van Godes verkiesinghe. Of Godt door sijn eyghen werck alleen, sonder eenighe medewerckinghe der menschen, eenighe der selver saligh maackt. Waar over de conferentie ende disputatien in s'Graven-Hage ghehouden zijn by de predicanten: Tweede ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist ... (1611)
GB 
Van Gods predestinatie over den verworpenen. Of de verworpene buyten haar toedoen, alleen door Godes predestinatie verdoemt worden. Vierde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demostenes, vol. 1 (1611)
GB 
Vande verworpelinghen. Of Godes predestinatie door sijn verlatinghe ende noodtdrang, ende nyet door der menschen zonden, oorsake is van yemants eeuwighe verdoemenisse. Derde ghesprake tusschen Ghereformeerde Calvinist, ende D. Demosthenes (s.l., 1611)
GB 
Verdediging van de Confessie der Remonstranten: teghen de reden- en liefdeloose beschuldiginghen, die Antonius Walaeus ... in sijn Dedicatie-Brief aen de... Staten Gener. voor de verduytschte censurie van de Confessie onlangs heeft uytghegheven (1627)
GB 
Voorslach van middelen dienende tot de vereenighinge vande seer ellendelijck ghescheurde kercken deser Vereenichde Nederlanden, door de disputen over de predestinatie ende 'tgheene daer aen cleeft. Vyt ghegeven door een Liefhebber van 't Vaderlandt. Fabrice de La Bassecourt (Petrus Poppius van Velsen, 1611) / added author(s): Fabrice de la Bassecourt
GB 

Search Digital Libraries
“Anonymous/Pseud. Arminian”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting