Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,008 authors / 98,180 titles / 133,856 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« 1615  
  1617 »
1616
Range : 1 | 5 | 10 | 20 years

Primary Sources (538 titles, 612 vols.) Suggest a New Source
Results 181-200
« First   ‹ Prev     4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     Next ›   Last »
Dornau, Caspar (1577-1632)
Parallela morum seculi hoc est dissertatio, qua probatur: vitia nostrae tempestatis prisci item aevi fuisse. - Gorlicii, Joh. Rhamba 1616 (Joh. Rhamba, 1616)
GB 
Drielenburch, Vincent van (1585-)
Antwoordt op een onaerdich Liechjen [sic] ofte pasquil, van een spotter in sang ghedicht, teghen seecker persoon ghenaemt Vincent, dien hij Schipper Cent noemt ... (voor Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Christianus-Mercurius ofte Christelijcken Bode met twee Brieven. d' Eene ghesonden aen D. Jacobum Arminium den 19 apr. 1608. d' Ander ghesonden aen Johan Wtenbogaert den laetsten augusti 1608 (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Copie van de sententie gewesen by de ... Staten s'Landts van Vtrecht, teghens Vincent van Drielenburgh [in d. 25 nov. 1613]. (1616)
GB 
Copie van de sententie ghewesen by de ... staten s'Lants van Vtreccht, tegens Vincent van Drielenburg (Marten Jansz. Brandt, 1616)
GB 
Copye vande sententie gewesen by de ... Staten s'Landts van Vtrecht, teghens Vincent van Drielenburgh [in d. 25 nov. 1613]. (1616)
GB 
Den waren gheestelijcken ridder campende teghen den ridder ende voorvechter vanden vorst des luchts der Remonstranten, ghenaemt Caspar Barlaeus; die met de valsche fame, discours ofte vertooghsche-wijs, seer stout ende onbeschaemt, onlangs te velde ghekomen is, teghen het heyrlegher der ... (voor Marten Jantz. Brant, 1616)
GB 
Gheestelijcke klock-luyinghe, ende klocke-gheslach over tweederleye voorstellingen ghedaen, voornamelijck aen Johan Wtenbogaert ende zyne voornaemste mede-stryders, [...] Waer mede grondigh ende claer aengewesen wert, dat alle de selve noch Godt noch Christum niet en kennen, nochte geen goede ... (1616)
GB 
Grove lasteren ende beschuldiginghen Johannis Vtenbogaerts, ghetoghen uyt zijn tractaet, gheintituleert Verdedigingh vande resolutie der ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: Waer mede hy den vromen ... dienaren des h. euangeliums ... belastert ende injurieert (Marten Jansz. Brandt, 1616)
GB 
In-luydinghe over een groot faemroover, de welcke lasterende ende bespottende sekere vrome Godsalighe publique personen ende gheleerde mannen, eenen Vincent van Drielenburgh (die om het ghetuyghenisse der waerheydt, uyt de Stadt/Steden ende Landen van Utrecht ghebannen is) op nieus seer ... (1616)
GB 
Ondersoeckinghe, Nae-jaginghe ende Eyghen-verstrickinghe D. Conradi Vorstij over des selven Conradi Vorstii (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Proefken oft staelken van Johannis Vtenbogaerts ende Jacobi Taurini onderlinghe verdraeghsaemheyt. [...] Ghenemen uyt haer schriften [...] Het eene: (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Sions Lof oVer Den aVontMaLe Van onzen Heere .. (Nicolaes Biestkens, 1616)
GB 
Tsamen-sprekinge van Frederiick ende Theodorus, over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Johan. Wtenbogaaert, etc. zijnde hy Vincent over het getuygenisse Jesu Christi (so hy schrijft) gebannen uyt de stadt steden ende landen van Utrecht ... (1616)
GB 
Visioen ofte vertreckinghe der zinnen ende des gheestes. Anders gheseyt, een dach-ghesichte, belanghende den doot-crancken staet van de oprechticheyt. Ghesien binnen corte jaren, ter plaetsen van wijlen het woudt sonder ghenaden (voor Jelis Claesz Verhal, 1616)
GB 
Wtkomste ende Vertooninghe vanden Utrechtschen Martelaer Johannes Wtentbogaert, de welcke zijn eyghen Examen ende de volghende Sententie in 't corte voorghesteldt zijnde, op het Toneel des Aerdtbodems voortgecomen is met [...] zijn verkeerde (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Drusius, Joannes (1550-1616)  en nl
Ad voces ebraicas Noui Testamenti commentarius duplex: in prior ordina alphabetico conscriptus est, alter antehac editus suit Antuerpiae apud Platinum in utroque autem variae nec leves censurae item eiusdem annotationum in N. Testamentum pars altera ; nec non Vitae, operumque I. Drusii ..., ed. Johannes Johannis ((Franeker)) (Fredericus Heynsius typographus, 1616)
GB 
Ad voces Ebraicas Novi Testamenti : commentarius duplex ... item ejusdem Annotationum in N. Testamentum pars altera. Nec non Vitae, operumque I. Drusii edi torum, et nondum editorum, delineatio et tituli per Abelum Curianderum (Fredericus Heynsius, 1616)
GB 
Ad voces ebraicas Novi Testamenti commentarius duplex: prior ordine alphabetico conscriptus est, alter antehac editus fuit Antverpiae apud Plantinum ... Item ejusdem annotationum in N. Testamentum pars altera. Nec non Vitae, operumque I. Drvsii editorum, & nondum editorum, delineatio & tituli ... (F. Heynsius, 1616)
GB 
Ad voces hebraicas novi testamenti commentarius (1616)
GB 
« First   ‹ Prev     4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     Next ›   Last »

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting