Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,082 authors / 99,841 titles / 135,994 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Sermon  
  Systematic »
Synodical Record

Primary Sources (58 titles, 89 vols.) Suggest a New Source
Results 61-80
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›
Reformed Churches in the Netherlands
Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, ed. J. Reitsema and S. D. van Veen (Groningen : J.B. Wolters)
Vol. 4 (1895) [Gelderland, 1579-1620]
IA 
Vol. 5 (1896) [Zeeland, 1579-1620;Overijsel, 1584-1620] IA 
Vol. 6 (1897) [Friesland, 1581-1620; Utrecht, 1586-1620] IA 
Vol. 7 (1898) [Groningen, 1595-1620] IA 
Vol. 8 (1899) [Drente, 1598-1620] IA 
Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, ed. F.L. Rutgers ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1889) [Wezel 1568; Emden 1571; Dordrecht 1574; Dordrecht 1578; Middelburg 1581; 's-Gravenhage 1586]
n/a 
Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, ed. Frederik Lodewijk Rutgers (Utrecht : Kemink & Zoon, 1889)
IA 
Acten ofte handelingen van de Noord-Hollandsche Synodus gehouden binnen Edam en Alcmaar anno 1691 en 1692 rakende Dr. Balthazar Bekker en sijn boek De betoverde wereld: met alle de documenten daar toe behoorende waar onder ook eenige die in het synodale acten-boek niet en stann uyt ..., Issues 1-10 (Jan Dirkss. Kuyper, 1692)
GB 
Copia van twee Remonstrantien, Eene van de Gheputeerden der Synoden van Zuydt ende Noort-Hollandt in Martio 1627, overgegeven aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Holland ende West-Vrieslandt, De andere, van de Dienaren des Goddelijcken Woorts, ende Ouderlingen der Gemeynte tot Amstelredam in ... (Gebrantsz., 1627)
GB 
Extract Uyt de Resolutien vande Noort-Hollantsche Synode gehouden tot Haerlem in Augusto 1663: Mitsgaders Resolutie Ende verklaringhe van haer Ed. Groot Mog. de Staten van Hollant ende West-vrieslant, genomen den 18. September 1663, tot hanthavingh ende bescherminge vande Gereformeerde Religie ... (1663)
GB 
Extracten, getrokken uyt den nationalen Synode: geh. tot Dordregt 1618 en 1619, raakende den voet ... van de Catechisatien mitsgaders Copien van de Extracten der naader reglementen ... (Lopez, 1683)
GB 
Rivet, André (1572-1651)  en fr
Decretum Synodi Nationalis ... habitæ Carentoni ad ... Matronam ... 1644. De imputatione primi peccati omnibus Adami posteris. Cui accessit consensus confessionum Ecclesiarum Protestantium&Doctorum ... Item consensus veterum Scriptorum Ecclesiasticorum ... Quæ collegit ... A. Rivetus (1648)
GB 
Ruytinck, Simeon (-1621)
Harmonia Synodorum Belgicarum, sive canones regiminis ecclesiastici in synodis nationalibus, 2nd ed. (Leiden : Elzevir, 1618) [See pages 145–62]
IA 
Harmonie, dat is overeenstemminge der Nederlandtsche synoden, ofte Regulen naer de welcke de kercken worden gheregiert (Leiden : Jansz, 1618)
n/a 
Sulzer, Simon (1508-1585)  en
Acta Synodi Bernensis ([Basileae] : Cratander, 1532)
GB 
Synod of Dort (1618-1619)  en nl
Acta of Handelingen der Nationale Synode Dordrecht 1618-1619, ed. Donner (Leiden, 1883) / added author(s): Reformed Churches in the Netherlands
n/a 
Acta ofte handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi: Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, anno 1618. ende 1619. : Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen (Dordrecht : Isaac Iansz. Canin, ende zijne geassocieerde druckers, 1621)
GB 
Acta Synodi Nationalis, In nomine Domini nostri Iesu. Christi (Lugduni Batavorum : Isaaci Elzeviri, 1620)
IA 
Actes du synode national, tenu à Dordrecht l'an 1618 & 1619 ensemble des jugement tant des théologiens étrangers que ceux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Mis en français, par Richard Jean de Nérée (Leyden : Isaac Elsevir) / added author(s): Richard Jean de Nerée
Vol. 2 (1622)
GB 
Vol. 1 (1624) GB 
‹ Prev     1  2  3  4  5     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting