Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,639 titles / 148,507 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Rotterdam
Primary Sources (157 titles, 227 vols.) Suggest a New Source
Results 201-220
« First   ‹ Prev     5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›
Rivet, André (1572-1651)  en fr
Opera Theologica (Rotterdam : Leers)
Vol. 3 (1660)
GB 
Rotterdam, Arnoldus (1718-1781)
Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis (Rotterdam : Huge)
Vol. 1 (1890)
IA 
Vol. 2 (1890) IA 
Rutherford, Samuel (1600-1661)  en
Joshua redivivus, or, Mr. Rutherfoord's letters divided into two parts, the first, containing these which were written from Aberdeen, where he was confined by a sentence of the high commission ... partly on account of his non-conformance : the second, containing some which were written from Anwoth ... (Rotterdam?, 1664)
EEBO-TCP 
Scougal, Henry (1650-1678)
Het leeven Gods in des menschen ziele, en verhandeling van den aanvang en voortgang van het geestelyke leeven. Met eene voorrede van den eerwaarden heere Gilbert Burnet, bisschop van Sarum (Rotterdam : Jakob Burgvliet, 1761)
PB 
Simon, Richard (1638-1712)
De l'inspiration des Livres Sacrés : avec une Réponse au livre intitulé, Defense des sentimens de quelques theologiens de Hollande sur l'histoire critique du Vieux Testament (Rotterdam : R. Leers, 1687)
IA 
Histoire Critique Des Versions Du Nouveau Testament, Où l'on fait connoître quel a été l'usage de la lecture des Livres Sacrés dans les principales Eglises du monde / Par Richard Simon, Prêtre (Rotterdam : Leers, 1690)
ULBH 
Réponse de Pierre Ambrum [pseud.] a l'Histoire critique du Vieux Testament (Rotterdam : Reinier Leers, 1685)
IA 
Slatius, Heinrich (1580-1623)
Bewiis, Dat de Schuer-Predicanten zijn Vrienden ende Toe-standers van dese Leere: Dat Godt on-mondighe jonge Kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven, zelfs der Gheloovighen van eeuwigheyt heeft verworpen, ende in tijde verdoemt: Achtervolghende den neghenden Artijckel ...
Rotterdam : Matthijs Bastiaensz, 1617GB 
Henrici Slatii Bewiis, Dat de Schuer-Predicanten zijn Vrienden ende Toe-standers van dese Leere: Dat Godt on-mondighe jonge Kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven, zelfs der Gheloovighen van eeuwigheyt heeft verworpen, ende in tijde verdoemt : Achtervolghende den neghenden Artijckel, welcken by onder andere II. Artijckelen, op den 14. ende 15. Mey in't openbaer aen-gheslaghen, den Schuer-Predikanten heeft aen-ghezeyt (Rotterdam : Bastiaensz., 1617)
BSB 
Smith, Josiah (1704-1781)
De uitmuntende levenswyze en predikdienst van den zeer vermaarden euangelie-prediker en reiziger George Whitefield, onpartydig voorgestelt en naar het leven afgemaalt in eene leerreden over Job XXXII. 17. Gepredikt door Josiah Smith, bedienaar des h. Euangeliums te Charles-Towne, in Zuid-Carolina. Waar by gevoegt is een verhaal van de weg en handelwyze Godts met den voornoemden heere George Whitefield. Mitsgaders eenige geestelyke oeffeningen en bevindelyke aantekeningen van jufvrouw Ross, op den weg naar den hemel. Alles, wegens deszelfs voortreffelykheit en nuttigheit, uit het Engelsch vertaalt (Rotterdam : Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1751)
PB 
Smout, Adriaen Jorisz (c.1580-1646)
Eendracht van over de vijftich menigherley schriften, die teghen 't Pelaghiaensdom ... door de treffelijcste ghereformeerde kercken ende school-leeraren ... gheschreven ... zijn, in de ... ghereformeerde kercken ende schoolen van Duytschlandt, Vrancrijck, Engelandt ... (Rotterdam : Jan van Waesberghe, #in de Fame#, 1609)
GB 
Het derde deel der Strijdende Schriften, Beghinnende in den jare 1609 (Rotterdam, 1614)
GB 
Het tweede deel der Strijdende Schriften, Beghinnende in den jare 1609 (Rotterdam, 1614)
GB 
Spranckhuysen, Dionysius (1587-1650)
Balsem, voor een siecke ziele. Kostelijk getrocken uyt den troost der benaauwde conscientie van R.L. Door Dion: Spranckhuysz, dienaar des goddelijcken Woorts binnen Delff. Nieuwe onveranderde uitgave (Rotterdam : R.C. Huge, ca. 1890)
PB 
Strang, John (1584-1654)
De interpretatione et perfectione Scripturae: una cum opusculis de sabbato, imagine Dei, polygamia et aliis. Etiam autoris vita (Rotterdam : Arnold Leers, 1663)
GB 
Voetius, Gisbertus (1589-1676)  en nl
Catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus : naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien (Rotterdam : Gebroeders Huge, 1891)
GB 
« First   ‹ Prev     5  6  7  8  9  10  11  12     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting