Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Middelburg
Primary Sources (58 titles, 66 vols.) Suggest a New Source
Results 41-60
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Love, Christopher (1618-1651)  en
Het cabinet der godsaligheyt. Ofte, Een tractaet van de krachtighe roepinghe ende verkiesinghe in 16 predicatien, over 2 Petri 1.10. Waer in een christen mach onderscheyden of hy oock krachtelijck geroepen ende uyt-verkoren is. Ende wat wegh hy behoort in-te-gaen op dat hy de versekeringhe daer van verkrijgen mochte. Gepredickt door dien getrouwen dienaer J. Christi Mr. Christophorvs Love, in sijn leven predicant in Laurence Iury, tot London (Middelbvrgh : Françoys Crook, 1659)
PB 
Stichtige meditatien, ende godvruchtige resolutien, in 't Engels beschreven, door Mr. Christoph. Love, in sijn leven dienaer Jesu Christi tot London (Middelburgh : Pieter van Goetthem, 1659)
PB 
Lubbertus, Sibrandus (c.1556-1625)  en
Brief aen de E. M. H. Staten Generael [...] aeng. de beroepinghe D. Conradi Vorstij (Middelburg : Isaac Schilders, 1611)
GB 
Malcolm, John (-1634)
Commentarius in Apostolorum Acta
Middelburgi : Richardus Schilders, impensis Adriani Vivarii, 1615IA 
Middelburgi : Simonis Moulerti, 1634IA 
Commentarius in apostolorum acta (Middelburgum, 1615)
BSB 
Moded, Herman (c.1520-1603)  nl
Grondich bericht, van de eerste beghinselen der wederdoopsche seckten, ende wat veelderley verscheyden tacken, een yder met zijn aert ende drijuen daer wt ghesproten zijn :item van haer ydele visioenen, droomen, prophetiën ...: hier is noch by gheuoecht een grondich t'samen sprekinge ... (Middelburg : Symon Moulert, #boeck-vercooper woonende aen den Dam inde Druckerije#, 1603)
GB 
Morus, Alexandre (1616-1670)  en
Causa Dei, seu Alexandri Mori ecclesiastae, ac SS. theologiae professoris De Scriptura Sacra exercitationes Genevenses
Medioburgi : Anthonii de Later, 1653GB 
Oratio de duobus Genevae miraculis sole et scuto (Medioburgi : Jacobi Fierens, 1652)
GB 
Oratio de duobus Genevae miraculis Sole et Scuto (Medioburgi : Jacobi Fierens, 1652)
GB 
Victoria gratiae. Alexandri Mori De gratia et libero arbitrio disputationes Genevenses adversus Dionysium Petavium Jesuitam
Medioburgi : Jacobi Fierens, 1652GB 
Philips, Dirk (1504-1568)  en de
Vander doope onses Heeren Iesu Christi, bekentenissedoor Dierick Philips. Metgaders een beantdtwoordinghe der selver bekentenisse. Door Iacobum Kimedoncium, vol. 1 (Middelburg : Ieronimus Wullebrechts#woenende op het hoecxke vanden Burght#, 1589) / added author(s): Jacobus Kimedoncius
GB 
Vander doope Onses Heeren Jesu Christi: Metgaders een beandtwoordinghe der selver bekentenisse, door Iacobum Kimedoncium... (Middelburgh : Ieronimus Wullebrechts, 1589) / added author(s): Jacobus Kimedoncius
GB 
Rainolds, John (1549-1607)  en
Th'overthrow of stage-playes, by the way of controversie betwixt D. Gager and D. Rainoldes wherein all the reasons that can be made for them are notably refuted; th'objections aunswered, and the case so cleared and resolved, as that the iudgement of any man, that is not froward and perverse, may easelie be satisfied. Wherein is manifestly proved, that it is not onely vnlawfull to bee an actor, but a beholder of those vanities. Wherevnto are added also and annexed in th'end certeine latine letters betwixt the sayed Maister Rainoldes, and D. Gentiles, reader of the civill law in Oxford, concerning the same matter. (Middelburg : [Richard Schilders], 1599)
EEBO-TCP 
Teellinck, Willem (1579-1629)  en nl
Davids wapen-tuygh, ende loose der vromer crijgs-lieden ; Philopatris, ofte christelick bericht hoemen de saecken des landts ende der kercke ende na-volghens oock der particulierer huysghesinnen ende persoonen soude moghen gheluckelick uyt-voeren ; Gesonde bitterheyt voor den weelderighen ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1622)
GB 
Den volstandigen christen, voor-ghestelt in dry tractaten. Het eerste vervatende de wonderbaerlijcke overwinninge, die de ware christen behout tegen alle creaturen. Het tweede aen-wijsende drie voor-nemelijcke pointen, daer op sonderlinghe te letten staet, om een recht oordeel te strijcken, over ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1620)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting