Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,046 authors / 98,954 titles / 134,869 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
Recent Findings
Primary SourcesSuggest a New Source
Results 1-20
 
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Ames, William (1576-1633)  en de
Theologische Verhandelinghe over twee poincten ... Van welcke het eerste is: Van de verzoeninge door de doodt Christi ... het andere: Van de verkiesinge uyt het voorzien gheloove ... Ghevoecht is ... Grevinchovij Antwoordt op de aenhoudinghen Amesij (M. Bastiaensz, 1615) / added author(s): Nicolaas Grevinchoven
GB 4/6
Donteclock, Reginaldus (1545-1611)
Monster vande leere der Amsterdamsche predicanten over de voornaemste poincten die huydensdaechs ghedisputeert werden tusschen de oude recht-gesinde diemen remonstranten, ende ende de nieuw-ghesinde, diemen contra-remonstranten, noemt (Leiden : gedr. voor Jan Paedts Jacobsz. boeckdr. op de Bredestraet, 1616)
GB 4/5
Tsamen-sprekinghe vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Jacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt ... (Jan Andriesz. #boeck-vercoper aen t'Marct Veldt, int gulden A.B.C.#, 1609)
GB 4/5
Tsamen-spreeckinghe. Vande vertaelde theses ofte Disputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Jacobi Arminij, aenghaende de Goddelicke Predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt ... (Jan Andriesz. #boeck-vercoper aen t'Marct Veldt, int gulden A.B.C.#, 1609)
GB 4/5
Tsamen-spreeckinghe. Vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene doct. Francisci Gomari, de andere doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge, ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen d. Arminium, ende de kercken, in dit stuck der leere. Tot ...
Ian Andriesz, 1609GB 4/5
Tsamen-spreeckinghe vande vertaelde theses ofte disputatien, de eene Doct. Francisci Gomari, de andere Doct. Iacobi Arminij, aenghaende de goddelicke predestinatie, tot openinge ende verclaringhe vande oneenicheyt, die daer is, tusschen Doct. Arminium, ende de kercken in dit stuck der leere ..., 3rd ed. (1610)
GB 4/5
Monster vande leere der Amsterdamsche predicanten over de voornaemste poincten die huydensdaechs ghedisputeert werden tusschen de oude recht-gesinde diemen remonstranten, ende ende de nieuw-ghesinde, diemen contra-remonstranten, noemt (gedr. voor Jan Paedts Jacobsz. boeckdr. op de Bredestraet, 1616)
GB 4/5
Byfield, Nicholas (1579-1622)  en
The Marrow of the Oracles of God, Or Divers Treatises, Containing Directiōs about Six of the Waightiest Things Can Concerne a Christian in this Life. The Second Edition (Ralph Rounthwaite, 1620)
GB 4/5
Een formulier der gesonde woorden, dat is der fondamentele waerheden noodigh gelooft te sijn ter saligheyt, enz (Amsterdam : Balt. de Wild, 1657)
GB 4/5
Tuke, Thomas (c.1580-1657)  en
De konincklyke wech tot den hemel. Ofte: De leere van Godts eeuwighe verkiesinghe ... (Amsterdam : voor Corn. Lod. vander Plasse, 1614)
GB 4/5
Polanus von Polansdorf, Amandus (1561-1610)  en cs
De leere der vvaerheyt van Godts eeuwighe predestinatie (Amsterdam : Barent Adriaensz, 1611)
GB 4/5
Des eerweerdigen Godsaligen ende hooch-geleerden Amandi Polani van Rolansdorf, in sijn leven doct. ende professoris der Godheytm in de vermaerde universiteit te Basel. Corte verclaringhe over sommighe nu ter tijt verschillende aarticulen der religie van Christo eewige ghenaden ... (Rotterdam : Matthijs Bastiaensz. #boeck-vercooper, inde Josephus#, 1611)
GB 4/5
Buchanan, George (1506-1582)
T'samensprekinghe, vant recht der coninghen, ofte overheyt over haere onderdanen, ende der onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe. Daer uyt men oordeelen mach, oft de naeder Vereenichde Nederlanden rebellen des coninghs zijn geweest ofte de coning een tyran over haer ... (Amsterdam : Pieter Pietersz, 1610)
GB 4/5
Tossanus, Daniel, Sr (1541-1602)  en fr
De leere van de predestinatie, in corte ende zeer klare vraghen begrepen, ende in 7. capittelen onderscheyden (Amsterdam : Barent Adriaensz., #boeck-vercooper woonende inde Warmoes straet#, 1611)
GB 4/5
Cort onderwiis vande ware kennisse Gods, hoe nootwendich die sy [...] om door de secten ende ketterijen niet verleydt te worden, trans. Adriaen van den Vivere (Middelburg, 1610)
GB 4/5
Howie, Robert (c.1565-1645)
DE RECONCILIATIONE HOMINIS CVM DEO, SEV DE HVMANI GENERIS REDEMPTIONE, Tractatio Theologica (1591)
GB 3/29
Calov, Abraham (1612-1686)  de en
Praelectiones Publicas In Divinum S. Theologiae Compendium, Epistolam Ad Romanos, Indicit Abraham Calovius D. P. P. Primar. Circuli Elect. Saxon. Superintend. Generalis : Crastini hora Ix. In Acroaterio Maiori inchoandas (Wittebergae : Borckardus, 1667)
ULBH 3/28
Paralipomena In Elenchum Grotianum, Cap. XXXIII. Devt. De Benedictione Mosaica, Patriarchalis Ecclesiae Testamento (Borckardus, 1668)
GB 3/28
Oratio Inauguralis Haeresin Neo-Photinianam vel Socinianam: Ceu novorum paradoxorum ... demonstrans (Rhetus, 1644)
GB 3/28
‹ Prev   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Next ›   Last »
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting