PRDL Recent Findings http://www.prdl.org/ The most-recent additions to the Post-Reformation Digital Library en-us david.sytsma@prdl.org (David S. Sytsma) Simons, Menno. Opera omnia theologica, of Alle de godtgeleerde wercken van Menno Symons,: t'samen by een vervat, en nu op nieuws door eenige beminnaers der waerheydt ... in druk uytgegeven ... als mede voor yder tractaet sijn eygen tytel en voorreden gestelt, en getrouwelijk in onse Nederduytsche spraecke ... (Joannes van Veen, 1681)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera omnia theologica, of Alle de godtgeleerde wercken van Menno Symons,: t'samen by een vervat, en nu op nieuws door eenige beminnaers der waerheydt ... in druk uytgegeven ... als mede voor yder tractaet sijn eygen tytel en voorreden gestelt, en getrouwelijk in onse Nederduytsche spraecke ... (Joannes van Veen, 1681)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera omnia theologica, of Alle de godtgeleerde wercken van Menno Symons,: t'samen by een vervat, en nu op nieuws door eenige beminnaers der waerheydt ... in druk uytgegeven ... als mede voor yder tractaet sijn eygen tytel en voorreden gestelt, en getrouwelijk in onse Nederduytsche spraecke ... (Joannes van Veen, 1681)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera omnia theologica, of Alle de godtgeleerde wercken van Menno Symons, t'samen by een vervat, en nu op nieuws door eenige beminnaers der waerheydt ... in druk uytgegeven ... als mede voor yder tractaet sijn eygen tytel en voorreden gestelt, en getrouwelijk in onse Nederduytsche spraecke overgeset .. (Veen: Johannes van, 1681)Internet Archive / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera Menno Symons, ofte Groot sommarie, dat is, Vergaderingh, van sijne boecken en schriften, t'samen in een vervaet ende in druck vernieuwt, vol. 1 (1646)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera Menno Symons, ofte Groot Sommarie, dat is, vergaderingh, van sijne boecken en schriften, t samen in een vervaet ende in druck vernieuwt door sommige beminders der waerheydt, ter eeren Godts ende haeres naesten welvaert: Item om alle puncten en artijkulen ... te vinden, so hebben wy twee ... (1646)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:17:00 -0400
Simons, Menno. Opera Menno Symons, ofte Groot Sommarie, dat is, vergaderingh, van sijne boecken en schriften, t samen in een vervaet ende in druck vernieuwt door sommige beminders der waerheydt, ter eeren Godts ende haeres naesten welvaert: Item om alle puncten en artijkulen ... te vinden, so hebben wy twee ... (1646)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:56 -0400
Simons, Menno. Wtgangh: ofte Bekeeringe van Menno Symons, waer in cortelijck ende duydelick verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaecken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders oock sijne volgende beroepinge tot den dienst des Woordts, uytgegeven anno 1554, vol. 1 (gedruckt by Isaac Willemsz. Voor Ian Iansz. Deutel#woonende op het Oost in Biestkens Testament#, 1643)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Wtganck: ofte Bekeeringhe van Menno Symons, waer in ... verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders ooc syne volgende beroepinge tot den dienst des Woordt, uytghegheven Anno 1554, vol. 1 (voor Zacharias Cornelissz.#woonende op de Nieuwe-straet, inde Liesveltsche Bybel#, 1621)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Wt-ganck ofte Bekeeringe van Menno Symons waer in ... verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders oock sijne volgende beroepinge tot den dienst des Woordts, wt-ghegheven in't jaer 1554, vol. 1 (gedruckt by Claude Fonteyne, 1636)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Van het rechte christen gheloove, dat des menschen harte omkeert, verandert, godvresende, oprecht, nieuw, vreedich, vrolick, ende salich maecket, met sijn rechte natuerlicke eygenschappen, aert, natuere, werckingen ende crachten. An�. 1556. wederomme met groter vlite doorghesien, ende ..., vol. 1 (Jan Hendricsz, 1556)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Uytgangh: ofte Bekeeringe van Menno Symons, waer in ... verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders oock zijne volgende beroepinge tot den dienst des Woorts, uytgegeven Anno 1554, vol. 1 (1635)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Uytgangh ofte bekeeringhe van Menno Symons, waer in kortelijck ende duydelijck verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders oock zijne volghende beroepinghe tot den dienst des Woorts, uytgegeven Anno 1554, vol. 1 (Thomas Fonteyn, voor Zacharias Cornelisz.#woonende op de Nieuwe-straet, inde Liesveltsche-Bybel#, 1633)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Uytgangh ofte bekeeringhe van Menno Symons, waer in kortelijck ende duydelijck verhaelt wort, hoe ende om wat oorsaken dat hy het pausdom verlaten heeft, mitsgaders oock zijne volghende beroepinghe tot den dienst des Woorts, uytgegeven Anno 1554, vol. 1 (Thomas Fonteyn, voor Zacharias Cornelisz.#woonende op de Nieuwe-straet, inde Liesveltsche-Bybel#, 1633)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Uoele goede vnd chrystelycke leringhen op den 25. psalm, vol. 1 (1539)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Sommarie ofte by een vergaderinghe van sommige schriftelijcke bekentenissen des gheloofs, mitsgaders eenighe waerachtige verantwoordingen op sommige schriftẽ van Gellio Fabro ende Joannes a Lasco voorgestelt (Jan Janszoon, 1600)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Sommarie ofte By een vergaderinge van sommige schriftelijcke bekentenissen des gheloofs, mitsgaders eenighe waerachtige verantwoordingen op sommige schriften van Gellio Fabro ende Ioanne a Lasco voorgestelt: Eene clare beantwoordinghe over eene schrift Gellii Fabri ... 2. Een seer droeffelijcke ... (1600)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Sommarie ofte By een vergaderinge van sommige schriftelijcke bekentenissen des gheloofs, mitsgaders eenighe waerachtige verantwoordingen op sommige schriften van Gellio Fabro ende Ioanne a Lasco voorgestelt: Eene clare beantwoordinghe over eene schrift Gellii Fabri ... 2. Een seer droeffelijcke ... (1600)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Sommarie ofte By een vergaderinge van sommige schriftelijcke bekentenissen des gheloofs, mitsgaders eenighe waerachtige verantwoordingen op sommige schriften van Gellio Fabro ende Ioanne a Lasco voorgestelt: Eene clare beantwoordinghe over eene schrift Gellii Fabri ... 2. Een seer droeffelijcke ... ()Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Kindertucht. Een schoon onderwys ende leere, hoe alle vrome olders haer kinderen (na wtwysen der Schr[i]ftueren) schuldich ende gheholden zijn de regieren, te castyden, te onderrichten, ende in een vroom duechdelick ende godsalich leeven op te voeden. Mit een christelicke benedicite ..., vol. 1 (Herman 't Zangers, 1567)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Fvndamentvm. Ein Fundament vnd klare Anweisung von der Seligmachenden Lehre ... Jesu Christi. Auß Gottes Wort kurtz begriffen. Auß Niderlendischer Sprach in Hochteutsch gebracht vnd vbergesetzt/ zusampt etlichen andern Leerhafften Büchlin/ von dem Author dises Fundaments ... zu einem gemeinen Handbüch geordnet vnd gemacht. Durch M. S. ... (1575)Staatsbibliothek zu Berlin / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Fundamentum. Een fondament ende clare aenwijsinge van de salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods woort int corte begrepen, vol. 1 (opvolger van Jan Hendricsz, 1565)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een weemoedige ende christelicke ontschuldinghe ende verantwoordinge, over de bitter nijdighe leugen, ende valsche beschuldinge onser misgunstigen, om welckers wille wy, sonder alle metlijdicheyt ende barmherticheyt, van yederman soo jammerlijck ghehaet, beloghen, ghelastert, ghescholden, ende ... (J. de Meester ; Hoorn : J. Jansz, 1601)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een weemoedige ende christelicke ontschuldinghe ende verantwoordinge, over de bitter nijdighe leugen, ende valsche beschuldinge onser misgunstigen, om welckers wille wy, sonder alle metlijdicheyt ende barmherticheyt, van yederman soo jammerlijck ghehaet, beloghen, ghelastert, ghescholden, ende ... (J. de Meester ; Hoorn : J. Jansz, 1601)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een seer schoone, ende grontlijcke leringe wt des Heeren woordt,: allen menschen (die haer na Christus naeme noemen laten) neerstichlijck vermanende tot die hemelsche gheboorte ende nieuwe creatuere, sonder welcke niemant ... een waerachtich christen is, noch sijn en can. Anno M.CCCCC ..., vol. 1 ()Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een seer schoone, ende grontlijcke leringe wt des Heeren Woordt, allen menschen (die haer na Christus name noemen laten) neerstichlic vermanende tot die hemelsche gheboorte ende nieuwe creatuer, sonder welcke niemandt ... een waerachtich christen is, noch sijn en can. Anno M.CCCCC.LVI ..., vol. 1 (Jan Hendricksz, 1556)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een seer grontlijcke antwoort, vol met alderley onderwijsinghe ende goeder vermaninghe, op Zylis ende Lemmekes onverdiende lasterlijcke faemrooven, achterclappen ende onghesoltene ende bittere scheltwoorden, over onsen gront ende leere: welcke leere (onses bedunckens) die ongevalschede ..., vol. 1 (voor Jan Jansz.#woonende opt Noort, in den Lakeman#, 1601)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een seer grontlijcke antwoort, vol met alderley onderwijsinge ende goeder vermaninghe, op Zylis ende Lemmekes onverdiende lasterlijcke faem roven, achterclappen ende ongesoltene ende bittere scheltwoorden, over onse gront ende leere. Welcke leere (onses bedunckens) die ongevalschede ..., vol. 1 (my Gherit Andrieszoon [= Peter Hendricksz van Campen], 1587)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een lieflicke vermaninghe ofte Onderwysinge wt Godts Woordt, vol. 1 (Henrick Lodowicxz., 1604)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een lieffelijcke vermaninghe ofte Onderwijsinghe wt Godts woort, vol. 1 (1600)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een gantz duidelijck ende klaer bewijs, uyt die H. Schriftuere, dat Jesus Christus, is de rechte belovende David inden geest, een koninck aller koningen, een heer aller heeren ... Eertijts geschreven aen allen waren broeders ende bondtgenoten, hijr ende daer verstroeyt, vol. 1 (1627)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een gants duytlijck ende bescheyden antwoort, Anno 1556. wt waerheyt ende cracht der H. Godtlijcker Schrift grondelijck vervatet, op Martini Microns antichristische leere, ende onwarachtige valsche verhael, vanden handel oft gesprec Anno 53. minder getal, tusschen hem ende my, van die ..., vol. 1 (Nicolaes Biestkens II, 1580)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een gants duytlijck ende bescheyden antwoort an. 1556. wt waerheyt en cracht der H. Godlicker Schrift grondelijc vervatet, op Martini Microns antichristische leere, ende onwarachtige valsche verhael, vande handel oft besprec anno 53. minder getal tusschen hem en my, van die ..., vol. 1 (Barent Adriaensz, 1596)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een gans duytlijck, ende bescheyden antwoordt. Ano. 1556. wt waerheyt ende cracht der Heylighen Godlicken Schrift grondtlijcken vervaetet, op Martini Mikrons antichristissche leere ende onwaerachtighe valsche verhael van den handel ofte bispreck. An�. 53. minder ghetal, tusschen hem ende my ... (Jan Hendricksz, 1556)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een fundement, ende clare aenwijsinge van de salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods woort int corte begrepen, vol. 1 (Pieter Hendricksz van Campen, 1579)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een fundament, ende clare aenwijsinge van de salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods woort int corte begrepen, vol. 1 (Pieter Hendricksz van Campen, 1579)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een fundament ende clare aenwijsinge vande salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods wort in corte begrepen, vol. 1 (Jan Evertsz. Cloppenburgh, 1613)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een fundament ende clare aenwijsinge vande salichmakende leere Jesu Christi, wt Gods wort in corte begrepen, vol. 1 (Jan Evertsz. Cloppenburgh, 1613)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een fundament ende clare aenwijinge vande salichmakende leere Iesu Christi, wt Gods wort in corte begrepen, vol. 1 (Zacharias Coornelijsz booecvercoper#in den Liesveltsen Bybel#, 1613)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een corte ende clare belijdinghe ende schriftlijcke aenwijsinge, Ten eersten vander menschwerdinge ons liefs Heeren Jesu Christi. Ten tweeden, hoe dat beyde de leeraers ende de ghemeynte Christi, na Scrifts vermeldinge sullen ende moeten geaert zijn, gheschreven aenden edelen ende ..., vol. 1 (1596)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een corte ende clare belijdinge ende schriftlijcke aenwijsinghe, Ten yersten vander menschwerdinghe ous [!] liefs Heeren Jesu Christi. Ten tweeden, hoe dat beyde de leeraers ende de ghemeynte Christi, na Scrifts vermeldinghe sullen ende moeten gheaert zijn, gheschreven aenden edelen ..., vol. 1 (Nicolaes Biestkens II, 1580)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een clare onwedersprekelijcke bekentenisse ende aenwijsinghe, wt den gront ende cracht der heyligher Schrift vervatet, dat de geheele Christus Iesus, Godt ende mensche, ... is ... (Jacob de Meester ; Hoorn : Jan Jansz., 1600)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een christelijcke ende lieflijcke vermaninge aen allen overheyden, gheleerden, ghemenen volcke, secten, ende bruydt Christi, die van die hette der sonnen niet weynich op alle plaetsen verbrant wort, vol. 1 (Jan Hendricksz, 1556)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Een christelijcke ende lieflijcke vermaninge aen allen overheyden, gheleerden, ghemenen volcke, secten, ende bruydt Christi, die van die hette der sonnen niet weynich op alle plaetsen verbrant wort, vol. 1 (Jan Hendricksz, 1556)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Der Ausgang oder Bekehrung Menno Simons (Frankfurt a. M. ; Leipzig, 1690)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Simons, Menno. Dat fundament des christelycken leers, vol. 1 (1539)Google Books / Download PDF
See more works by Menno Simons [Anabaptist]

]]>
Fri, 21 Sep 2018 15:15:04 -0400
Souterius, Daniel. De officiis mercatorum, sive Diatribae quae praecipua mercatorum pietatis inter negociandum continent officia (ex officina Ioannis à Dorp, 1615)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:47:01 -0400
Souterius, Daniel. Pædagogvs divitvm, de luxu, et vero opum usu (Ex officinâ Iacobi Marci, 1622)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Pædagogvs divitvm, de luxu, et vero opum usu (ex Office J. Marci, 1622)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Lof-predick voor die groote ghenade ende weldaet Godts, de welcke den Nederlanden (naer lanckduerighe bloedighe oorloghe) tegen de althemeyne meeninghe der menschen, bewesen is, by het besluyt van 't Twaelf-Jarigh Bestant (Anth.Jansz., 1609)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen. Waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel. Welcke God almachtich (uyt sijne grondeloose barmherticheydt) dese landen, toeghesonden heeft, op den 19. augusti anno 1629 (Hans Passchiers van Wesbusch, 1630)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen: waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel : welcke God almachtich (uyt sijne grondeloose barmherticheydt) dese landen, toeghesonden heeft, op den 19. augusti anno 1629 (Hans Passchiers van Wesbusch, 1630)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Danielis Sovteri Flandro-Britanni Palamedes; siue De tabvla lvsoria, alea, et variis lvdis, libri tres. Quorum I, Philologicus; II, Historicus; III, Ethicus; seu Moralis, vol. 1 (ex officina Isaaci Elzevirii, 1622)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Danielis Souteri ... Palamedes; siue de tabula lusoria alea, et variis ludis, libri tres. Quorum 1., philologicus; 2., historicus; 3., ethicus; seu moralis (ex officina Isaaci Elzeuiri, 1622)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Cvr bonis male sit, sive Pharmacvm afflicti animi: ex sacra scriptura, & sacris prophanisque auctoribus. ... (ex officin^a Andreæ Clovqvii, 1622)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Souterius, Daniel. Breydel voor d'onghebondene tonghe: welcker fenijn, alle landen van Europa, van Asia, ende van Aphrica besmet: Ghemaect in vijfthien predicatien, (Jan van Waesberghen, 1623)Google Books / Download PDF
See more works by Daniel Souterius [Reformed]

]]>
Mon, 17 Sep 2018 10:43:54 -0400
Heidfeld, Johannes. Sphinx theologico-philosophica, ofte de Schriftuurlijcke ende philosophische tijdtkorter: zijnde als een vvet-steen des deughts om de edele ende treffelijcke verstanden in wijsheyt te scherpen ende in allerley wetenschappen vermakelijck te oeffenen (uyt de boeck-winckel van Abraham van Blancken, 1658)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Heidfeld [Reformed]

]]>
Tue, 11 Sep 2018 04:06:54 -0400
Walenburch, Adrian von. Tractatus speciales de controversiis fidei, vol. 2 (Cologne: Apud Ioannem Wilhelmum Friessem, 1670)Google Books / Download PDF
See more works by Adrian von Walenburch [Roman Catholic]

]]>
Mon, 10 Sep 2018 11:58:10 -0400
Cloppenburg, Johannes. Theologica opera omnia, vol. 2 (Amsterdam: Gerardus Borstius, 1684)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Cloppenburg [Reformed]

]]>
Wed, 05 Sep 2018 06:28:27 -0400
Cloppenburg, Johannes. Theologica opera omnia, vol. 1 (Amsterdam: Gerardus Borstius, 1684)Google Books / Download PDF
See more works by Johannes Cloppenburg [Reformed]

]]>
Wed, 05 Sep 2018 06:23:12 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 8 (Leiden: Luzac & van Damme, 1785)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:41:38 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 6 (Leiden: Joannes le Mair, 1776)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:34:10 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 5 (Leiden: Joannes le Mair, 1773)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:31:37 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 4 (Leiden: Joannes le Mair, 1768)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:24:38 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 3 (Leiden: Joannes le Mair, 1764)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:19:29 -0400
Vitringa, Campegius, Sr. Doctrina christinae religionis, per aphorismos summatim descripta ..., vol. 2 (Leiden: Joannes le Mair, 1761)Google Books / Download PDF
See more works by Campegius Vitringa, Sr [Reformed]

]]>
Mon, 03 Sep 2018 10:17:15 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Response à la Lettre d'un de ses amis sur son traité de la necessité de la puissance du pape en l'église (1640)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Lettre du sieur de La Milletiere a vn gentilhomme docte de ses amis (1638)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Le pacifique véritable sur le débat de l'usage légitime du sacrement de pénitence (1644)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Le pacifique véritable (1644)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Le moyen de la paix chrestiene en la reunion des catholiques & des euangeliques sur les differens de la religion. Diuise en quatre parties. La premiere contient, la refutation de la procedure de monsieur Daillé en son examen, & l'esclaircissement sur la doctrine de la iustification. La seconde ... (1637)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. La victoire de la vérité pour la paix de l'église (Impr. P. Le Petit, 1651)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. La doctrine catholique. De la justification du fidele, & du vray merite que la grace de Dieu forme en lui. Defenduë contre les raisons de M. Mestrezat. Par Théophile Brachet, sieur de Milletière... (Pierre Rocolet, 1639)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Jugement déféré à MM. les ministres de Paris et à M. DuMoulin sur (1638)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. Explication catholique de la vérité du S. sacrement de l'eucharistie (1664)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:33:06 -0400
Brachet de La Milletière, Théophile. La raison certaine de terminer les diferens de la religion entre les catholiques et les protestans (Antoine Vitré, 1657)Google Books / Download PDF
See more works by Théophile Brachet de La Milletière [Reformed,Roman Catholic]

]]>
Fri, 31 Aug 2018 13:20:22 -0400
Biel, Gabriel. Tractatus de potestate et utilitate monetarum ([Oppenheim], 1516)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Gabriel Biel

]]>
Tue, 28 Aug 2018 04:17:53 -0400
Biel, Gabriel. De Monetarum Potestate Simul Et Utilitate Libellus aureus. Accessit eiusdem argumenti Materia, ex libello Ioannis Aquilae ... Item de ualore Numismatum priscoru[m] secu[n]dum Monetam Nurenbergen[sem] autore Bilibaldo Pirckeymhero / [ed. Jo. Virdungius] (Norimbergae: Petreius, 1542)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Gabriel Biel

]]>
Tue, 28 Aug 2018 03:15:21 -0400
Biel, Gabriel. De Monetarum Potestate Simul Et Utilitate Libellus aureus. Accessit eiusdem argumenti Materia, ex libello Ioannis Aquilae ... Item de ualore Numismatum priscoru[m] secu[n]dum Monetam Nurenbergen[sem] autore Bilibaldo Pirckeymhero / [ed. Jo. Virdungius] (Norimbergae: Petreius, 1542)Bayerische StaatsBibliothek: Munich Digitisation Centre / Download PDF
See more works by Gabriel Biel

]]>
Tue, 28 Aug 2018 03:15:21 -0400
Biel, Gabriel. De monetarum potestate simul et utilitate libellus aureus (Apud Iohan. Petreium, 1542)Google Books / Download PDF
See more works by Gabriel Biel

]]>
Tue, 28 Aug 2018 03:15:21 -0400
Jansen, Cornelius. Augustinus, vol. 1 (Louvain: Iacobus Zegerus)Google Books / Download PDF
See more works by Cornelius Jansen [Roman Catholic]

]]>
Mon, 27 Aug 2018 09:29:22 -0400
Bastingius, Jeremias. Verclaringe op den catechisme der Christelicker religie ... Gemaect [Bibliotheca Reformata, vol. 7] (Amsterdam: J. A. Wormser, 1893)Google Books / Download PDF
See more works by Jeremias Bastingius [Reformed]

]]>
Fri, 24 Aug 2018 14:50:36 -0400
Philips, Dirk. Van die echt der christenen hoe sy van God bevolen ... (Gerrit Anthonisz van Bueren, 1644)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 12:00:55 -0400
Philips, Dirk. Van de menschwerdinghe onses heeren Jesu Christi, des eenghebooren soons synes eewighen ende almachtighen vaders een corte bekentenis, vol. 1 (Jan Hendricksz, 1557)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 12:00:55 -0400
Philips, Dirk. Vander doope onses Heeren Iesu Christi, bekentenisse, vol. 1 (Ieronimus Wullebrechts#woenende op het hoecxke vanden Burght#, 1589)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Vander doope onses Heeren Iesu Christi, bekentenisse, vol. 1 (Bernaert Langhenesz#woonende op den hoeck vande gistrate#, 1589)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Van die echt der Christenen, hoe sy van Godt bevolen, ende van den gheloovigen na der Schrift moet gehouden ende ghebruyckt werden, een Schriftuerlick bewijs, ten dienste aller geloovigen: tegen alle wedersprekers der waerheydt, vol. 1 (Hans Passchiers van Wesbusch#op 't Marckt-veldt in den beslagen Bybel, by de Vleys-hall#, 1634)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Van die echt der Christenen, hoe sy van Godt bevolen, ende van den gheloovigen na der Schrift moet gehouden ende ghebruyckt werden, een Schriftuerlick bewijs, ten dienste aller geloovigen: tegen alle wedersprekers der waerheydt, vol. 1 (Hans Passchiers van Wesbusch#op 't Marckt-veldt in den beslagen Bybel, by de Vleys-hall#, 1634)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Van die echt der Christenen, hoe sy van Godt bevolen, ende van den gheloovigen na der Schrift moet gehouden ende ghebruyckt werden, een Schriftuerlick bewijs, ten dienste aller geloovigen: tegen alle wedersprekers der waerheydt, vol. 1 (Hans Passchiers van Wesbusch#op 't Marckt-veldt in den beslagen Bybel, by de Vleys-hall#, 1634)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Van de menschwerdinghe onses heeren Jesu Christi, des eenghebooren soons synes eewighen ende almachtighen vaders een corte bekentenis, vol. 1 (Jan Hendricksz, 1557)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Enchiridion, oder Handbüchlein, von der christlichen Lehre und Religion ... (Möser, 1851)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Enchiridion oft Hantboecxken van de christelijcke leere ende religion in corte somma begrepen, ten dienste van alle liefhebbers der waerheyt ... (1600)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Enchiridion oft Hantboecxken van de christelijcke leere ende religion in corte somma begrepen, ten dienste van alle liefhebbers der waerheyt ... (1600)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Enchiridion oft Hant boecxken van de christelijcke leere ende religion, in corte somma begrepen, ten dienste van alle liefhebbers der waerheyt ... (Pieter Hendricksz., 1579)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Een lieflicke vermaninghe wt des Heeren woort, inden welcken ondersceydelic ende ordentlick geleert ende verhaelt wort, hoe ende in wat manieren, dat die christelijcke ghemeente sal handelen .. (Jan Hendricksz, 1558)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Een cort: doch grondtlick verhael vanden twistighen handel, ende onschrifmetighen ordeel, dat in Fr. ouer sommighen diemen de Vlamingen noemt, ghegeuen is ()Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Philips, Dirk. Een cort, doch grondtlick verhael vanden twistigen handel ende onschrifmetigen ordeel .. (Nic. Biestkens van Diest, 1580)Google Books / Download PDF
See more works by Dirk Philips [Anabaptist]

]]>
Thu, 23 Aug 2018 11:59:30 -0400
Bullinger, Heinrich. Bericht wie die, so von wegen unsers Herren Jesu Christi unnd seines heiligen Evangeliums jhres Glaubens ersuocht und mit allerley Fragen versuocht werden / beschriben durch weiland H. Heinrich Bullinger (Zürych: Joh. Rodolff Wolffen, 1513)Source: e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Heinrich Bullinger [Reformed]

]]>
Tue, 21 Aug 2018 13:41:08 -0400
Bullinger, Heinrich. Teil 4 (an. 1556) In divinum Iesu Christi domini nostri Evangelium secundum Ioannem commentariorum libri X / per Heinrychum Bullingerum. Accessit operi praefatio de vera hominis Christiani iustificatione, vera item & iusta bonorum operum ratione, una cum indice. ... (Tiguri: apud Frosch., 1556)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Heinrich Bullinger [Reformed]

]]>
Tue, 21 Aug 2018 12:27:46 -0400
Bullinger, Heinrich. Teil 3 (anno 1548) In luculentum et sacrosanctum Evangelium domini nostri Iesu Christi secundum Lucam commentariorum lib. IX / per H. Bullingerum. ... (Tiguri: apud Christ. Froschouerum, 1548)e-rara, Swiss Electronic Library / Download PDF
See more works by Heinrich Bullinger [Reformed]

]]>
Tue, 21 Aug 2018 12:27:46 -0400