Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Caspar Grevinchoven (1550-1606)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Nicolaas Grevinchoven (1570-1632)
TraditionArminian-RemonstrantReference Academic Titlen/a
Primary Sources (23 titles, 27 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Acta van eenige Remonstrantsche Dienaren, verantwoordt tegen sekere Bedenckingen over de selve Acte onlanghs uyt-ghegheven (1626)
GB 
Amsterdamsche Beroerte, Dat is, Waerachtigh Verhael, van den Oproer die Paesch-maendagh lest-leden binnen Amsterdam is voor-ghevallen (1626)
GB 
Amsterdamsche Beroerte, dat is, waerachtigh Verhael, van den Oproer die Paesch-maendagh lest-leden binnen Amsterdam is voor-ghevallen. Met een Aenspraeck, principaelick aen de Predicanten van Amsterdam, ontdeckende den oorspronck vande selve beroerte (1626)
GB 
Beroerte (1626)
BSB 
Brief aende ... Staten Generael over de sententie Joh. Grevii: ghebannen int Tuchthuys t' Amsterdam (1620) / added author(s): Jan Uytenbogaert, Simon Episcopius
GB 
Brief aende Hoogh-mog. heeren Staten Generael over de sententie Joh. Grevii, ghebannen int tuchthuys t'Amsterdam. Mitsgaders ouer eenighe saecken roerende 't examen Samvelis Princii ende Bernheri Vesekii die versonden is in 't Rasphuys tot Haarlem / added author(s): Simon Episcopius, Jan Uytenbogaert
1620GB 
Brieff, aen alle Remonstrants-ghesinde ghemeynten der Vereenichde Nederlanden, ghesonden door de Ghecommitteerde van de Societeyt der Remonstranten ; tot verclaringe van haer oprecht voornemen, ende goed debvoir alreede gedaen, ende noch te doen int stellen ende bevorderen van een ghemeene ... (1620) / added author(s): Simon Episcopius, Jan Uytenbogaert
GB 
Dissertatio theologica de duabus quaestionibus ... quarum prima est de reconciliatione per mortem Christi impetrata ... hominibus ; altera de electione ex fide praevisa (etc.) (Mathias Sebastiani, 1615)
GB 
Dissertatio theologica de duabus questionibus hoc tempore controversis, quarum prima est de reconciliatione per mortem Christi etc, vol. 1 (1615) / added author(s): William Ames
GB 
Dissertatio theologica de dvabvs qvaestionibvs hoc tempore controversis, quarum prima est De reconciliatione per mortem Christi impetrata omnibus ac singulis hominibus: altera, De electione ex fide prævisa. Sermone primùm inchoata, posteà vero scripto continuata, inter Gvilielmvm Amesivm et Nicolavm Grevinchovivm. Non qualem ille eam edidit cum suo, quod agnoscit, auctario; sed genuina illa atque integra: cui accessit ejusdem Grevinchovij responsio ad Amesii instantias (Roterodami Batavorum : Mathias Sebastiani, 1615) / added author(s): William Ames
SLUB 
Guil. Amesii Rescriptio scholastica et brevis ad Nic. Grevinchovii responsum illud prolixum, quod opposuit dissertationi de redemptione generali, & elecione ex fide praevisa. Acc. ejusdem Disceptatio scholastica de circulo pontificio, aliique theologici tractatus, vol. 1 (apud Joannem Janssonium, 1658) / added author(s): William Ames
GB 
Korte ende grondighe refutatie, oft wederlegginghe, van een zeker boecxken onlancx in druc uytghegheven, door eenen onghenoemden liefhebber der waerheyt, op den name van Adam Hertwech van Rotterdam, als den auteur der zelver, int welcke hy met eenighe frivole ende onghefondeerde argumenten wil ... (Bastiaensz, 1612)
GB 
Naem-scherm der Remonstranten: teghen de naemschendelycke calumnien, uytghestroyt by den Hove Provinciael in Hollant, door t' uytgeven van het lasterschrift Henrici Slatii, by hem in syne ghevanckenisse ghestelt, ende gheintituleert Claer Vertoogh, mitsgaders de twee brieven van Jan Blansaert (1628)
GB 
Der Remonstranten Kerck-gangh: dat is:verscheydene redenen, waerom de Remonstrans-ghesinde hare afghesonderde vergaderingen niet en behooren na te laten: T' samen ghestelt in forme van eene vermaninghe aen de opsienders van sekere Remonstrantsche ghemeente in Hollant, [...]. (1619)
GB 
Rescriptio scholastica et brevis ad Nic. Grevinchovii responsum illud prolixum, quod opposuit dissertationi, de redemptione generali, et electione ex fide praevisa, vol. 1 (ap. Henr. Laurentium, 1615) / added author(s): William Ames
GB 
T' Ghebesoigneerde dat is; t' ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche Predicanten, Ouderlinghen, ende Diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses Jaers 1619. Met een bygaende voorreden ofte discours, waer in verthoont wort met wat recht ... (1619)
GB 
Theologicarum disputationum decimasexta: de natura Fidei, etc. Præs. F. Iunio (Apud F. Raphelengium, 1597) / added author(s): Franciscus Junius
GB 
Theologische Verhandelinghe over twee poincten ... Van welcke het eerste is: Van de verzoeninge door de doodt Christi ... het andere: Van de verkiesinge uyt het voorzien gheloove ... Ghevoecht is ... Grevinchovij Antwoordt op de aenhoudinghen Amesij (M. Bastiaensz, 1615) / added author(s): William Ames
GB 
Theologische Verhandelinghe over twee Poincten, huydens-daeghs in gheschil staende, van welcke het eerste is: van de Verzoeninge door de Doodt Christi, voor allen ende yeder Mensche verworven. Het andere: vande verkiesinghe uyt het voorzien Gheloove. Eerst Mondelingh begonnen maer daer na ... (Mt. Bastiaensz, 1615)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Grevinchoven”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Grevinckhoven”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Grevinchovius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Nicolaas Grevinchoven”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Nicolaas Grevinckhoven”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Nikolaas Grevinchovius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Nicholas Grevinchovius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting