Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,056 authors / 99,392 titles / 135,444 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Johannes Driedo (c.1480-1535)
Gerardus van Aalst (1678-1759) »
Vincent van Drielenburch (1585-)
TraditionReformedReference Academic Titlen/a
Primary Sources (20 titles, 20 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Theology (20) | Related (1)
Results 1-20
Antwoordt op een onaerdich Liechjen [sic] ofte pasquil, van een spotter in sang ghedicht, teghen seecker persoon ghenaemt Vincent, dien hij Schipper Cent noemt ... (voor Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Christianus-Mercurius ofte Christelijcken Bode met twee Brieven. d' Eene ghesonden aen D. Jacobum Arminium den 19 apr. 1608. d' Ander ghesonden aen Johan Wtenbogaert den laetsten augusti 1608 (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Christianus-Mercurius t' Samensprekinghe, van de eeuwighe Voor-schickinghe ofte Voor-ordeninghe Godes, welcke ghenaemt wert Praedestinatie. Inghestelt [...] door een Liefhebber der Euang. Waerheyt [...] Teghens de Remonstranten ende Pastoren van Wtrecht. Mitsg. teghens die van 't Pausdom (M. Jz. Brandt, 1615)
GB 
Copie van de sententie gewesen by de ... Staten s'Landts van Vtrecht, teghens Vincent van Drielenburgh [in d. 25 nov. 1613]. (1616)
GB 
Copie van de sententie ghewesen by de ... staten s'Lants van Vtreccht, tegens Vincent van Drielenburg (Marten Jansz. Brandt, 1616)
GB 
Copye vande sententie gewesen by de ... Staten s'Landts van Vtrecht, teghens Vincent van Drielenburgh [in d. 25 nov. 1613]. (1616)
GB 
Cort examen ende Sententie Johannis Utenbogaerts over seker Tractaet, welckes tytel is " Verdediging van de resolutie der mog. heeren Staten van Hollandt [...]. (Marten Jansz. Brandt, 1615)
GB 
Den waren gheestelijcken ridder campende teghen den ridder ende voorvechter vanden vorst des luchts der Remonstranten, ghenaemt Caspar Barlaeus; die met de valsche fame, discours ofte vertooghsche-wijs, seer stout ende onbeschaemt, onlangs te velde ghekomen is, teghen het heyrlegher der ... (voor Marten Jantz. Brant, 1616)
GB 
Een helder licht, daer in klaerlick ghesien wort, dat d' Arminianen niet alleen de oorsaecke zijn van de hedendaechse twisten der kercken ende landen, [...] Maer datse oock arbeyden (door liegen, lasteren, ende valsch beschuldigen) om de oude ware gereformeerde religie, ende alle liefhebbers ... (1618)
GB 
Ernstighe Teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt, over seker Aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen [...] Met een uytlegginge van Mopsus Droom (1617)
GB 
Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt: over seker aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen. : Ende dit tot waerschouwinghe van alle liefhebbers, die voor Godes ende Christi naem en eere, voor de Christelijcke Vryheydt, ende des vrijen Nederlands welvaren yveren. : Met een uytelegginge ... (1617)
GB 
Gheestelijcke klock-luyinghe, ende klocke-gheslach over tweederleye voorstellingen ghedaen, voornamelijck aen Johan Wtenbogaert ende zyne voornaemste mede-stryders, [...] Waer mede grondigh ende claer aengewesen wert, dat alle de selve noch Godt noch Christum niet en kennen, nochte geen goede ... (1616)
GB 
Grove lasteren ende beschuldiginghen Johannis Vtenbogaerts, ghetoghen uyt zijn tractaet, gheintituleert Verdedigingh vande resolutie der ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: Waer mede hy den vromen ... dienaren des h. euangeliums ... belastert ende injurieert (Marten Jansz. Brandt, 1616)
GB 
In-luydinghe over een groot faemroover, de welcke lasterende ende bespottende sekere vrome Godsalighe publique personen ende gheleerde mannen, eenen Vincent van Drielenburgh (die om het ghetuyghenisse der waerheydt, uyt de Stadt/Steden ende Landen van Utrecht ghebannen is) op nieus seer ... (1616)
GB 
Ondersoeckinghe, Nae-jaginghe ende Eyghen-verstrickinghe D. Conradi Vorstij over des selven Conradi Vorstii (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Proefken oft staelken van Johannis Vtenbogaerts ende Jacobi Taurini onderlinghe verdraeghsaemheyt. [...] Ghenemen uyt haer schriften [...] Het eene: (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 
Sions Lof oVer Den aVontMaLe Van onzen Heere .. (Nicolaes Biestkens, 1616)
GB 
Tsamen-sprekinge van Frederiick ende Theodorus, over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Johan. Wtenbogaaert, etc. zijnde hy Vincent over het getuygenisse Jesu Christi (so hy schrijft) gebannen uyt de stadt steden ende landen van Utrecht ... (1616)
GB 
Visioen ofte vertreckinghe der zinnen ende des gheestes. Anders gheseyt, een dach-ghesichte, belanghende den doot-crancken staet van de oprechticheyt. Ghesien binnen corte jaren, ter plaetsen van wijlen het woudt sonder ghenaden (voor Jelis Claesz Verhal, 1616)
GB 
Wtkomste ende Vertooninghe vanden Utrechtschen Martelaer Johannes Wtentbogaert, de welcke zijn eyghen Examen ende de volghende Sententie in 't corte voorghesteldt zijnde, op het Toneel des Aerdtbodems voortgecomen is met [...] zijn verkeerde (Marten Jansz Brandt, 1616)
GB 

Search Digital Libraries
“Drielenburch”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Drillenburgh”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Van Drielenburch”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Drielenburgh”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vincent van Drielenburch”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vincent van Drillenburgh”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Vincent Van Drielenburch”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Drielenburgh”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting