Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Robert Cooke (1550-1615)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Caspar Coolhaes (1536-1615)
TraditionArminian-RemonstrantReference | STCN | ADB | NNBWAcademic TitleProf. of Theology, Leiden (1575-?)
Primary Sources (11 titles, 11 vols.) | Secondary Sources (2)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-11
Aenhechtsel aen t' Boecxken of tsamenspreeckinghe, ouer het regireus plackaet van Groninghen, aldaer ghekondicht den 7 Sept. O.S. 1601. Ofte Antwoordt, op de opspraeck by sommighen ghedaen, teghen het drucken ende verkoopen des selfdes. Vervatet in een t'samensprekinghe van drie Persoonen, als ... (1602)
GB 
Apologie oft verantwoordinge vanden Grave van Essex, teghen de ghene die hem jaloerselick ende ten onrechten schelden als beletter des vredes ende ruste zijnes Vaderlandts. Door hemselven beschreven int Jaer 1598 ende uyt het Engelsche exemplaer (Ghedruct tot London by Richard Bradocks, 1603 ... (Langhenesse, Bernaert, 1603)
GB 
Conciliatio: dat is verghelijckinghe, van sekere poincten der leere, ende disciplijn van C.C. gheschreven ende onderschreven. In diewelcke claerlijck is blijckende met wat recht die voornoemde C.C. ... gheexcommuniceert: ende ... ghediffameert is worden ... (Iaspar Tournay, 1585)
GB 
Een noodtwendighe broederlijcke vermaninge aen zijnen voor zeeckere jaren bekenden Vriendt, ende nu ter tijt door zijn eyghen in druck wt ghegeven schriften bevonden zijnde onwetenden broeder, genaempt Wijnant Kras, woonende buyten Jan Rooden Poort, opt Lijnbaens Pat (Peeter Ghevaerts, 1602)
GB 
Missive aen den authoor van die Apologia, over het placcaet ofte edict [...] In die welcke de voorschreven authoor [...] bestraft wordt, van t'ghene hy teghen den aerdt der Christelijcker liefde [...] zynen naesten onschuldich, van wercken des Doots weerdich zijnde beschuldicht [...]. (1602)
GB 
Naedencken of de disputatien vande Godtlijcke Predestinatie, ende derghelijcken meer, des natuerlijcken menschen verstant verre te boven gaende, oorbaerlijck ende stichtelijck ghetracteert, ofte verhandelt konnen worden [...] Den eerwaerdighen ende welgheleerden heeren Francisco Gomaro, ende ... (Jasper Tournay, 1609)
GB 
Remonstrantie aen zijne prinslijcke Excellentie, ende de ... heeren Staten ende Steden der vereenighde ende Gereformeerde neder-Landen, indewelcke ... aenghewezen wordt 't ghene, .... behoorde: ende met kleyne moyte verbetert zal konnen werden (Iacobus Migoen, 1607)
GB 
Seeckere poincten uut die Heylighe Godtlijcke Schriftuer, ende vervolch vandien ghenomen: aenwijsende het ghene, dat allen gheloouighen, bysonder doch den predicanten ende leeraren ... (1584)
GB 
Sendtbrief Caspars Coolhaes, dienaer des Godlicken woorts, residerende tot Leyden. Aen de dienaren des Goddelicken woordts in Suyt ende Noort-Hollant ... (1582)
GB 
Sendtbrief Caspars Coolhaes, dienaer des Godlicken woorts, residerende tot Leyden. Aen de dienaren des Goddelicken woordts in Suyt ende Noort-Hollant, ... (1582)
GB 
Toutzsteen tot een seecker proeve, welcx inder waerheyt de Apostolische, Catholijcke, Euanglische, Ghereformeerde reyne Kercke ... (Jasper Tournay, 1608)
GB 

Search Digital Libraries
“Coolhaes”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Coelhaes”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Coolhaas”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Caspar Coolhaes”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Caspar Coelhaes”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Caspar Coolhaas”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting