Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,376 authors / 109,641 titles / 148,510 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
« Christopher Pooly (c.1575-1653)
Gerardus van Aalst (1752-1816) »
Eduard Poppius (c.1576-1624)
TraditionArminian-RemonstrantReferencenl | NNBWAcademic Titlen/a
Primary Sources (31 titles, 38 vols.)Suggest a New Source
 
Share: Tweet
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Aenhangsel vande Enge-poort, Vervatende een Verclaringhe Over de woorden des Apostels Pauli, 1. Cor. 16, 13. By forme van Predicatie gestelt, ende in twee Predicatien af-gedeylt, ... Mitsgaders: Een tractaetien, Inhoudende de Werckinghen tot de oprechte Christelijcke Gods-dienst behoorende,[...] (Deodatus Waermondt, 1624)
GB 
Aenwijsinge van de Groote ende grove mis-slaghen D. Bartholomaei Nicolai ... : binnen ter Goude ... begaen in zijn boeckgen ... Clare ende Noodtwendighe Antwoorde ... Ghedruckt oder 't Cruys (1622)
IA 
Aenwijsinghe vande groote ende grove mis-slaghen D. Bartholomaei Nicolai Contra-Remonstrantsch predicant binnen ter Goude, van hem tegen waerheyt ende liefde begaen, en sijn boeckgen, ghedruckt onder den tijtel Clare ende noodtwendiche antwoorde [...] Tot voorstandt van de goede sake der ... (1622)
GB 
Antwoordt op de malitieuse calumnie der contra-remonstranten in de Vereenichde Nederlanden. Daer mede sy, oorsake nemende, soo uyt verscheyden andere ongefundeerde redenen, die sy voorwenden, als oock uyt de schandelijcke afval Petri Bertii, de remonstrantsche predicanten [...] valschelijck ... (1620)
GB 
Antwoordt op de malitieuse calumnie der Contra-Remonstranten in de Vereenighde Nederlanden: Där mede sy oorsake nemende soo uyt verscheyden andere ongefundeerde redenen die sy voorwenden als oock uyt de schadelijcke afval Petri Bertii, de remonstrantsche predicanten oom voorstandt vande ... (1620)
GB 
Brief van Eduardij Poppij, voor desen predicant der ghemeynte Christi binnen der Goude: ghevangen om de waerheyt Christi, tot Haerlem. Wt de ghevanckenisse ghesonden aen syn Huysvrouwe Franzoyse van Wassenhove (1623)
GB 
Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlanch sijnde) aen haer bedruckte gemeente, vol. 1 (1619)
GB 
Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente (1619)
GB 
Christelicke vermaninghe vande Ghetrouwe Herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte Gemeente (1619)
BSB 
Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente (1619)
GB 
Christelicke vermaninghe vande ghetrouwe herders: (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte gemeente (1619)
GB 
Cort ende grondich bericht, voor alle eevoudighe ende Godt-lievende menschen, om haer van de leere, die in den Dortschen synodo ghearresteert is, ende van de contra-remonstranten ghedreven wordt, een afschrick te doen hebben: Ede daer-en-tegeh de leere der remonstranten, inde vijf artijckelen ... (1625)
GB 
Eduardi Poppij Twee Brieven : D'eene aen Bartholomaevm Nicolai ... D'andere aen De Remonstrantsche Ghemeynte ... Goude .. (1621)
IA 
De enge poorte, ofte Predicatien over eenighe voortreffelijcke Texten ofte Spreucken der Heyligher Schrifture ...
Jasper Tournay, 1616GB 
De enge poorte, ofte, Predikatien over eenighe ... texten ... der heyligher Schrifture, etc (Andries Burier; Jasper Tournay, 1616)
GB 
Ghebedt der verdrvckte ende bedroefde Ghemeente Iesu Christi inde Vereenichde Nederlanden ende voornemelijck inde Prouincien van Hollant. Tot Godt ende den Vader Iesu Christi, vol. 1 (1619)
GB 
Ghebedt der verdrvckte ende bedroefde ghemeente Iesu Christi inde Vereenichde Nederlanden ende voornemelijck inde prouincien van Hollant. totGodt ende den Vader Iesu Christi (1619)
GB 
Ghebedt der verdrvckte ende bedroefde ghemeente Jesu Christi inde Veereenichde Nederlanden ende voornemelijck inde provincien van Hollant. Tot Godt ende den Vader Iesu Christi (1619)
GB 
Handt-boecxken van de Gheboden Godts ende Iesu Christi, die een yeder Christen ghehouden is te ghehoorsamen, om saligh te worden: met groote vlijt ende neerstigheydt te samen gestelt, ende in twee deelen af-ghedeelt (Petrus Poppius, boeck-vercooper, 1627)
GB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Search Digital Libraries
“Poppius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Eduard Poppius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Edouard Poppius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
“Eduardus Poppius”BFL | BNF | BNP | BSB | BUCM | BVA | BVMC | dilibri | e-corpus | e-rara | FDUS | GB | HAB | IA | JALB | LMU | RERO | SBB | SLUB | UdS | ULBD | ULBH | ULBM | USC | UU
Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting