Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Middelburg
Primary Sources (58 titles, 66 vols.) Suggest a New Source
Results 61-66
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›
Teellinck, Willem (1579-1629)  en nl
Ecce homo, ofte Oogen-salve voor die noch sitten in blintheydt des ghemoedts: ende voor alle treurighe te Zion : om te sien het bittere lijden Christi, ende de soete vrucht van dien, tot haren onuytsprekelicken troost (Middelburg : Hans vander Hellen, 1622)
GB 
Eubulus ofte Tractaet. Vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte, vol. 1 (Middelburg : Adriaen vande Vivere, 1617)
GB 
Eubulus ofte Tractaet. Vervatende verscheyden aenmerckinghen over de teghenwoordighe staet onser Christelicker Ghemeynte ... (Middelburg : Adriaen vande Vivere, 1616)
GB 
Godes handt ter straffe ende ter verlossinghe : nu onlangs door driederley plagen in dese landen gesien. Als oock Davids danckbaerheydt, voor Gods weldadicheydt; ... Welcke text te St. Salvador in Brasilien ... gepredickt is geweest, in wege van danckbaerheyt, voor de victorie ons verleent over ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1624)
GB 
Het Geestelijck cieraet van Christi bruylofts-kinderen, ofte De practijcke des Heyligen Avondtmaels. Daer inne ons wert aengewesen den grooten schat der gheestelijcker goederen, welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock de groote schade welcke alle die ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1620)
GB 
Nieuwe historie vanden ovden mensche. Daer in verhandelt wert, het leven, ende sterven van den ouden mensche; en hoe dat uyt de doot des ouden mensches, de nieuwe mensche op-staet ..., die daer blijft levende in der eeuwicheyt (Middelburg : Hans vander Hellen, 1623)
GB 
Philopatris, ofte Christelijck bericht hoemen staets saecken soude moghen gheluckelick uytvoeren: dienende tot desen jeghenwoordighen vredehandel
Middelburg : Adriaen vanden Vivre, 1608GB 
Vol. 1 (1608) GB 
Weech-schale des heylichdoms. Aen-wijsende hoe wy ons hebben moeten, als gods volck in ongeluck comt, en hare vyanden boven sweven. Mitsgaders de rust-plaetse des ghemoets, aen-wijsende dat alle dingen wercken ten besten van gods kinderen ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1621)
GB 
Wraeck-sweert bepleytende het recht van Gods verbondt door bloedighe oorloghe, diere tijdt, bleecke pestilentie. Voor-ghestelt uyt Levit. 26. vers. 23-26 (Middelburg : Hans vander Hellen, 1624)
GB 
Zephaniae waerschouwinge, om te voor-comen den onder-gang Jerusalems: dock passende op de tegenwoordige ghelegentheyt onses weerden vader-lants ; Zions basuyne ; Weech-schale des heylichdoms ; Trevr-schrift over het ongheluck ende de versmaetheyat daer in Gods volck in vele quartieren des ... (Middelburg : Hans vander Hellen, 1623)
GB 
Zions Basvyne, aengesteken wt dese woorden des psalmists. Wilmen hem niet bekeeren, soo sal god syn sweert wetten: ... Psalm 7. vers 13. 14. Ter occasie van d'oorloghe, daer wy mede ghedreyght werden (Middelburg : Hans vander Hellen, 1621)
GB 
Zions basvyne, aengesteken wt dese woorden des Psalmists. Wilmen hem niet bekeeren, soo sal God syn sweert wetten: ... Psalm 7. vers. 13. 14: Ter occasie van d'oorloghe, daer wy mede ghedreyght werden, vol. 1 (Middelburg : Hans vander Hellen, 1621)
GB 
Tossanus, Daniel, Sr (1541-1602)  en fr
Cort onderwiis vande ware kennisse Gods, hoe nootwendich die sy [...] om door de secten ende ketterijen niet verleydt te worden, trans. Adriaen van den Vivere (Middelburg, 1610)
GB 
Cort onderwiis vande ware kennisse Gods, hoe nootwendich die sy, ende waer in sy bestaet, om door de secten ende ketterijen niet verleydt te worden: met d' over-een-stemminge der ghereformeerder kercken, teghen alle ketterijen inde voornaemste artickelen des gheloofs (Middelburgh : Richard Schilders, voor Adriaen vanden Vivere, 1610)
GB 
Tuinman, Carolus (1659-1728)
De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal / 1. (1720) (Middelburg : Schryver, 1720)
BSB 
De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal / 2. (1727). - Enth. au├čerdem: Natuurlyke voortekenen van allerlei weder. En de School van Salerno (Middelburg : Schryver, 1727)
BSB 
Volder, Burchardus de (1643-1709)
Quaestiones academicae de aeris gravitate (Medioburgi : Schrever, 1681)
GB 
‹ Prev     1  2  3  4     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting