Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,386 authors / 109,778 titles / 148,684 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Amstelredam
Primary Sources (22 titles, 25 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Batelier, Jacobus Johannes (1593-1672)
Verantwoordinge tegen Gisberti Voetii Remonstrantsche Catechisatie: Dat is: Een klare ontdeckinge en wederlegginge van sijne Loose en Lasterlijcke Aenwijsingen inde Catechisatie over den Remonstrantschen Catechismum, gedaen tot nadeel onsondertheydt van Jacob Batelier : Met eenen goeden raedt tot voor-kominghe en verminderinghe van twistingen aen de geenen die sulcke sijne geschriften, tot twisting streckende, lesen (Amstelredam : Walschaert, 1643)
BSB 
Bogerman, Johannes (1576-1637)  en nl
Spieghel der Jesuyten, ofte catechismus van der Jesuyten secte ende leere, waerin seer naect en grondelijck ontdeckt worden de ontallicke gruwelen die so vanden beginne onder dese secte in swanck zijn gheweest, als daernae vande selve niet alleen tot onderganck veler zielen, maer ooc tot ... (Amstelredam : Jan Evertsz Cloppenburch, 1608)
GB 
Broecker, Frederik (-1627)
Antidotum errorum praecipuorum: Comprehensorum, In Tractatu de Deo, sive de natura, et attributis Dei. Et Apologetica Exegesi, d. Conradi Vorstii, cum responsione placida ad Argumenta, errores confirmantia (Amstelredami : Petrus Petraeus, 1612)
GB 
Cloppenburg, Johannes (1592-1652)  en
Trou-hertinge Aenwysinge van theologische Redenen, waerom het ... onmoghelijck is te treden in Vrede-handelinghe tot vereeniginghe der Remonstranten ... (Amstelredam : Brandt, 1627)
BSB 
Drusius, Joannes (1550-1616)  en nl
Commentarivs in Prophetas minores XII : quorum VII antea editi, nunc auctiores : reliqui IV jam primum prodeunt : Eiusdem in Graecam editionem LXX conjectanea, ed. Sixtinus Amama (Amstelredami : Henr. Laurentius, 1627)
GB 
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Brief : Met eenighe Aenteyckeninghen ofte Commentarien breeder verclaert ; Daer in verscheyden raetslagen en de mysterien der Arminianen ondeckt worden ... (Amstelredam : Brandt, 1620)
BSB 
Gataker, Thomas (1574-1654)  en
Opera Gatakeri : ofte, alle de Theologische Wercken (Amstelredam : Doornick, 1660)
BSB 
Hilpert, Johann (1627-1680)
Disquisitio de praeadamitis, anonymo exercitationis et systematis theologici auctori opposita
Amstelredami : Apud. Johannem Janssonium juniorem, 1656GB 
Laurentius, Jacobus (1585-1644)
Explicatio locorum difficilium in Epiftolis Paulinis (Amstelredami, 1642)
GB 
Pareus, David (1548-1622)  en de
Oratie, van 't Nationael Synodus tot Dordrecht. Midtsgaders des selven oordeel, aengaende de vijf remonstrantische artijckelen (Amstelredam : Hendrick Laurentsz., 1619)
GB 
Piscator, Johann (1546-1625)  en de
Tractaet van de ghenade Gods : daer in ghedisputeert wert het verschil-punt, of Gods salichmakende genade algemeyn zy: ofte of God wil dat een yeder mensche salich werde, aen Jacobus Junius ..., by t'welcke gevoecht is desselven Johannis Piscatoris Wederlegginghe teghens sekere gruwelycke ... (Amstelredam : Maerten Jansz. Brant, 1618)
GB 
Ramus, Petrus (1515-1572)  en fr
Meetkonst / P. Ramus ; Overgheset by D. H. Houtman ; verklaert door W. Snellium (t'Amstelredam : Blaeuw, 1622)
e-rara 
Sibelius, Caspar (1590-1658)
In Judae apostoli epistolam conciones sacrae, 2nd ed. (Amstelredami : Laurentius, 1637)
GB 
Opera theologica, seu loci communes theologici practici (Amstelredami)
Vol. 1 (1644)
GB 
Vol. 2 (1644) [vol. 3 included] GB 
Vol. 4 (1644) [vol. 5 included] GB 
Teellinck, Eeuwoud (c.1573-1629)
Babylon, Ofte Naeckte Ontdeckinge ende Verthooninge van het huydigh Antechristische Ryck, ... (Amstelredam : Brandt, 1621)
BSB 
Mizpa, Ofte Christelyck Gespreck, Van het rechte gebruyck des algemeenen vasten-biddaghs, leerende, hoe de selve behoorde aen-geleyd te werden, om profyt daer mede te doen voor de staet vande Kercke, ende het Land (Amstelredam : Brandt, 1620)
BSB 
Sulamith, Ofte Baniere des Vredes : Opgeworpen Om Japhet te locken, dat hy weder kome wonen inde Hutten Sems, ... (Amstelredam : Brandt, 1621)
BSB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting