Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,349 authors / 108,776 titles / 147,109 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Graven-Haghe
Primary Sources (27 titles, 29 vols.) Suggest a New Source
Results 1-20
‹ Prev   1  2     Next ›
Arminius, Jacob (1560-1609)  en nl
Twee Disputatien : de eene D. Petri Bertii, Van de Ketterije Pelagij ende Caelestij, de andere D. Iacobi Arminii, Van des Menschen vrije-willekeur en hare crachten ; VVt den Latyne overgheset (Graven-Haghe : Jacobsz, 1609)
BSB 
Vierderley Theses of Articulen tegken t'Pausdom (Graven-Haghe : Hillebrant, 1610)
BSB 
Bertius, Petrus (1565-1629)
Tvve Dispvtatien: de eene D. Petri Bertii, Van de Ketterije Pelagij ende Caelestij, de andere D. Iacobi Arminii, Van des Menschen vrije-willekeur en hare crachten : VVt den Latyne overgheset (s'Graven-Haghe : Jacobsz, 1609) / added author(s): Jacob Arminius
GB 
Episcopius, Simon (1583-1643)  en de
Simonis Episcopii Brief, In de welcke de gront van de Remonstranten, aengaende hare Belijdenis ende eenstemminge in het geloove, naecktelick ontdeckt wort. Met Een Voor-reden aende Hoog-mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden
s'Graven-Haghe : Iacobssz, 1620BSB 
Grotius, Hugo (1583-1645)  en nl
Der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt Godts-Diensticheyt (s'Graven-Haghe : Wouw, 1613)
ULBM 
Slatius, Heinrich (1580-1623)
Copie vant klaer Vertoogh : gheschreven ... in sijn gevangenisse in's Graven-Haghe, mitsgaders van twee Brieven ... van Jan Blansaert ...
Graven-Haghe : Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1623BSB 
Sententien, By den Hove van Hollant ghearresteert jegens Henricus Slatius, ghewesene Predicant tot Bleyswijck, Jan Blansaert, Abraham Blansaert, ende Willem Parthy, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige Conspiratie, jegens den Persoon vanden Doorluchtigen en Hoogh-gebooren Vorst, den Heere Prince van Orangien, &c. mitsgaders tegens den welstandt van 't Landt : Ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe, den vijfden May 1623 ('sGraven-Haghe : van Wouw, 1623)
BSB 
Uytenbogaert, Jan (1557-1644)  en nl
Gulden Brief, Des seer Vermaerden Theologi Martini Buceri, Daerinne gheleert wordt, wat Ketterye is: wie Ketters zijn: ende hoe verre men met de Verschillende, Christelicke ghemiynschap behoort te houden : Gheschreven in den aenvangh der Reformatie (Graven-Haghe : Jacobsz, 1616)
BSB 
Noodighe Ontschuldiginghe Over 't Chartabel van Grove Lasteringen ende Beschuldigingen : Niet getogen uyt sijn Tractaet, maer uyt sijne wel-ghestelde Redenen verkeerdelijck aen-gewesen (Graven-Haghe : Jacobsz, 1616)
BSB 
Oprecht ende Noodt-wendigh Bericht op een bitter Schrift ... metten Titul van Naerder Advis over de Conferentie tot Delf ... (Graven-Haghe : Jacobsz, 1615)
BSB 
Verdedigingh vande Resolutie Der Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant, Totten Vrede Der Kercken, Teghen seker Libel, gheintituleert Antwoort op drie Vraghen, dienende tot advijs in de huyden-daeghsche zwarigheyden / 1 ('sGraven-Haghe : Iacobsz., 1615)
BSB 
van Aitzema, Lieuwe (1600-1669)
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 1 : Beginnende met het Jaer 1621, ende eyndigende met het Jaer 1632 (Graven-Haghe : Veely, 1669)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 1. 1621 - 1632 (Graven-Haghe : Veely, 1632)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 2 : Beginnende met het Jaer 1633, ende eyndigende met het Jaer 1644 (Graven-Haghe : Veely, 1669)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 2. 1633 - 1644 (Graven-Haghe : Veely, 1644)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 3 : Beginnende met het Jaer 1645, ende eyndigende met het Jaer 1656 (Graven-Haghe : Veely, 1669)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 3. 1645 - 1656 (Graven-Haghe : Veely, 1656)
BSB 
Saken van Staet en Oorlogh In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden / 4 : Beginnende met het Jaer 1657, ende eyndigende met het Jaer 1663 (Graven-Haghe : Veely, 1669)
BSB 
‹ Prev   1  2     Next ›

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting