Home | About PRDL
Primary Source Collection : 6,324 authors / 107,472 titles / 145,403 vols.
Sign In
Primary Sources
Other Resources
 
 
Hoorn
Primary Sources (11 titles, 11 vols.) Suggest a New Source
Results 1-11
Boerhaave, Marcus (1599-1644)
Versochten ende goedt-bevonden Raedt teghen dieren-tijdt ende hongers-noodt (Hoorn : M. Gerbrantsz., 1631)
GB 
Bos, Lambert van den (1620-1698)
Leeven en bedrijf van sijn Hoogheyt Willem Hendrik de Derde, prince van Orangien, en Nassau, &c. verhandelende 't gedenckwaerdigste zeedert sijn geboorte tot het stadhouderschap, en 't gepasseerde in den oorlogh tusschen Vrankryk en Engelant met haer geallieerden tegen de Vereenigde Nederlanden, tot het eynde des jaars 1674. Door een liefhebber der historien met schoone koopere platen verciert (Hoorn, Jan Claesz ten : 1671-1715, 1675)
IA 
Flacius Illyricus, Matthias (1520-1575)  en de
Catalogus ofte Naem-Register der getuygen der Waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de Oppermacht vande Roomsche Pausen, de verscheyden superstitien, dwalingen ende bedriegerijen des Pausdoms hebben tegen gesproken. Eerst beschreven ende uytgegheven door M. Flaccum Illyricum. Ende naer verscheydenmael verbetert, veele vermeerdert, tot dese ordre gebracht, en in XX. Boecken verdeelt, door S.G.S. Een werck, 't welck voornamelijck in dese tijt seer nut en noodich is, waer in onder andere, veele nutte Boecken ende Tractaten, oock veele Historien voortgebracht worden, welcker sommighe nergens anders te vinden sijn. Het eerste Deel, vervatende de X. eerste Boecken, meest overgeset door Marcus Boerave. Die achter bij gevoegt heeft een Register vande achtervolginghe der Roomsche Bisschoppen en Pausen, ende haere voornaemste wercken en geschiedenissen. Item een generael Register des geheelen wercks., trans. Marcus Boerhaave (Hoorn : bij Marten Gerbrantss. boeckverkooper#inde Kerckstaet in't A.B.C.#, 1633)
GB 
Sixtus, Rippertus (1583-1651)
Grondige ende vaste verclaringhe van het hoogh wichtich ende fundamenteel hooftstuck onser Christelycker religie; de rechtveerdich-maeckinghe eens armen sondaers voor Godt ... (Hoorn : voor Marten Gerbrantsz.#inde Kerck-straet, in't A,B,C.#, 1628)
GB 
Thien grondige ende bondige redenen, waerom de gereform. kercken niet en vermogen, eenige remonstrantsche persoonen, soo lange sy in hare dwalingen volharden, ... tot de gemeenschap vande kercke Jesu Christi, door 't gebruyck van des heeren h. avontmael, aen te nemen ende te ontfangen (Hoorn : Marten Gerbrantsz, 1650)
GB 
Twisck, Pieter Jansz (1565-1636)
Aarons priesterdom ofte Een corte gheestelijcke verclaringe vanden hoogen-priester Aaron, zijn persoon, doen, kleedinghe, enz (Hoorn : voor Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwestraet, inden Liesveltschen Bybel#, 1627)
GB 
Bekentenisse des gheloofs, nae Godes woort: also de selvighe van vele jaren herwaert, ende noch tegenwoordich by diemen Mennisten noemt: ghelooft, gheleert ende beleeft wordt, .. (Hoorn : gedruckt voor Zacharias Cornelisz.#woonende op de Nieu-straet,#, 1620)
GB 
Comeet-boecxken zijnde een corte chronijcsche beschrijvinge van alle de grouwelijcke ende schrickelijcke cometen, die haer aen den hemel vertoont hebben ... Tot beteringhe van alle menschen by een vergadert ... (Hoorn : voor Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwe-straet inden Liesveltschen Bybel#, 1624)
GB 
Kort ende grondigh bericht van den val Adams, de erf-sonde ende gemene sonde haer oorspronck, werckinge en onderscheyt, etc: als mede vande sonden inden Heyligen Geest, met verscheyden leeringhen (Hoorn : gedruckt by Isaac Willemsz. voor Ian Iansz. Deutel#op't Oost, in Bieskens Testament#, 1638)
GB 
Pascha ofte Paesch-lam. Een geestelijcke verclaringhe van 't Paesch-lam ende den Paesch-feest Israels, uyt Exodi twaelf. Ghedeelt in ses deelen (Hoorn : Zacharias Cornelissz.#op de Nieuwe-straet in den Liesveltschen Bybel#, 1627)
GB 
Van de peste ghestelt in ses deelen. Met korte, bondige leeringen, vermaninghen ... (Hoorn : voor Zacharias Cornelisz.#op de Nieuwe-straet, inden Liesveldtschen Bybel#, 1636)
GB 

Designed by David Sytsma 2010-2014 / Contact PRDL SSD hosting by A2 Hosting